21.03.2019 / Štvrtok | Dnes má meniny: Blahoslav
 

Podmienky registrácie a spôsob
používania portálu e-TINRON1. Prevádzkovateľ:


Adresa: TINRON s.r.o., Nová 5, 902 03  Pezinok
Internet: www.tinron.sk, e-tinron@tinron.sk
Telefón: +421 903 301 186
IČO: 35870770 ,  IČ-DPH: SK2020249165
Spoločnosť zaregistrovaná v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I., Oddiel Sro, Vložka 30158/B
 


2. Požívateľ a používanie:


Registrovaným používateľom sa môže stať spoločnosť, právnická alebo fyzická osoba aktívne pôsobiaca v oblasti VZT a klimatizácie, stavebníctva či strojárstva, alebo obdobného odvetvia spravidla aktívny jestvujúci, alebo budúci obchodný partner – odberateľ alebo dodávateľ, kooperujúci partner, developer a pod.
Služby na stránke www.tinron.sk  sú poskytované bezplatne, pokiaľ nie je výslovne uvedené inak.
Užívateľ je povinný pravidelne sa oboznamovať so zmenami Podmienok. Ak užívateľ pokračuje v používaní služieb po vykonaní zmien týchto Podmienok, prevádzkovateľ portálu má za to, že so zmenou bez výhrad súhlasí.


3. Registrácia a osobné údaje:


Registrácia nie je povinná. Neregistrovaní užívatelia majú možnosť využívať služby podľa aktuálnej ponuky. Registrovaní užívatelia získavajú prístup k rozšírenej ponuke služieb a informácií.

Proces registrácie pozostáva z vyplnenia nevyhnutných údajov. Registračné údaje sú údaje o používateľovi bežne používané v obchodnom styku.

Žiadosť o registráciu podáva odberateľ prostredníctvom klientskej zóny našej webovej stránky www.tinron.sk žiadosť o registráciu – „Registrácia obchodného partnera“, kde vyplní a odošle k registrácii registračný formulár – „Registrovať“ automaticky na e-mail e-tinron@tinron.sk.

Vykonaním registrácie v registračnom formulári užívateľ potvrdzuje, že ním poskytnuté povinné registračné údaje sú presné a pravdivé a dáva svoj súhlas v zmysle § 4 ods. 1 písm. i) zákona č. 428/2002 Z. z. o ochrane osobných údajov so spracovaním registračných údajov prevádzkovateľom portálu. Dáva svoj súhlas hore uvedenými podmienkami a zaväzuje sa ich v plnom rozsahu dodržiavať. Ďalej užívateľ udeľuje súhlas na zaradenie svojich registračných a osobných údajov do internej databázy.

Registrácia a vyplnenie registračného formulára na portáli sú dobrovoľné a nepovinné, pokiaľ sa však užívateľ rozhodne vyplniť registračný formulár, musí poskytnúť informácie, ktoré korešpondujú so skutočnosťou a sú pravdivé.

Tieto údaje sú po úspešnej registrácii uložené v databáze registrovaných užívateľov v systéme a portály www.tinron.sk.
 
Spoločnosť TINRON s.r.o. (ďalej len „Prevádzkovateľ“) pridelí používateľovi prihlasovacie údaje – prihlasovací údaj je IČO obchodného partnera, Meno a Heslo (na jednu firmu môže byť max 5 hesiel – t.j. 5 používateľov)

Prevádzkovateľ si vyhradzuje právo za účelom uchovania týchto informácií alebo iných dôvodov žiadateľa neregistrovať – odmietnutie registrácie, alebo registrovať podmienečne, prípadne pri nedodržaní obchodných či iných podmienok obmedziť prístup, alebo zrušiť registráciu. V prípade zistenia nepravdivých údajov si prevádzkovateľ portálu vyhradzuje právo na okamžité zrušenie registrácie a registračného formulára. Pokiaľ nebude užívateľ aktívny počas 6 mesiacov od posledného prihlásenia, prevádzkovateľ portálu si vyhradzuje právo jeho profil vrátane všetkých poskytnutých údajov z portálu vymazať.


4. Užívateľský profil:


Súhlas so spracovaním osobných údajov poskytuje užívateľ na vopred neurčenú dobu a je možné ho kedykoľvek odvolať písomne na emailovej adrese prevádzkovateľa: e-tinron@tinron.sk.

Prevádzkovateľ sa zároveň zaväzuje neposkytnúť registračné údaje jednotlivých užívateľov tretím osobám, bez jeho výslovného súhlasu. Prevádzkovateľ nenesie zodpovednosť za akékoľvek následky alebo škodu spôsobenú zabudnutím prihlasovacích údajov užívateľom, prípadne zneužitím týchto prihlasovacích údajov treťou osobou. Prevádzkovateľ si vyhradzuje právo zásahu do obsahu užívateľského profilu.

Registrácia a využívanie e-TINRON systému je bezplatné.

Emailová adresa, ktorú užívateľ pri registrácii uvedie, slúži pre identifikáciu, posielanie registračného linku, prípadne nového hesla, posielanie ponúk a aktualít prevádzkovateľa a jeho partnerov a pravidelného mailingu na čo dáva používateľ svojou registráciou súhlas.


5. Diskusia a hodnotenia:

Zaregistrovaný užívateľ môže prispievať do diskusie a hodnotiť produkty a obchody. Vykonávanie uvedených činností je dobrovoľné a bez nároku na honorár. Užívatelia sa týmto zaväzujú, že ich správy a komentáre nebudú mať charakter správ, ktoré sú vulgárne, urážlivé, poburujúce, obscénne, vzťahujúce sa k propagácii resp. priamo propagujúce násilie, rasizmus, fašizmus, alebo iné hnutia a ideológie smerujúce k potlačeniu práv a slobôd občanov, nebudú komerčného charakteru a nebudú podnecovať k páchaniu trestnej činnosti alebo porušovaniu právneho poriadku SR.
Prevádzkovateľ tohto portálu nezodpovedá za obsah správ umiestnených na portál užívateľmi, ani za obsah príspevkov do diskusie, taktiež nezodpovedajú za porušovanie práv duševného vlastníctva, ani iných práv užívateľmi.
Prevádzkovateľ si zároveň vyhradzuje právo zásahu do užívateľského profilu, ako aj právo na odstránenie komentárov, pokiaľ porušujú tieto pravidlá, dobré mravy alebo zákony SR.
Upozornenie: Prevádzkovateľ má právo na selekciu užívateľov. Prevádzkovateľ si vyhradzuje právo aj na zrušenie užívateľského profilu bez udania dôvodu.6. Všeobecné:

Rozširovanie akýchkoľvek dát nachádzajúcich sa na portáli je možné len s predchádzajúcim písomným súhlasom prevádzkovateľa.
Prevádzkovateľ si vyhradzuje právo kedykoľvek upraviť uvedené podmienky a pravidlá portálu a užívatelia sa zaväzujú tieto podmienky a pravidlá naďalej dodržiavať. V prípade, že s novými podmienkami a pravidlami nebude užívateľ súhlasiť, prestane portál používať.
Prevádzkovateľ si vyhradzuje právo kedykoľvek odstaviť portál i bez upozornenia užívateľov.
Prevádzkovateľ nenesie zodpovednosť za dáta uložené na portáli, pokiaľ dôjde k akémukoľvek útoku na server.
Prevádzkovateľ taktiež nenesie zodpovednosť za akékoľvek následky, ktoré môžu užívateľom vzniknúť v dôsledku používania tohto portálu.

Obsah na portáli www.tinron.sk je chránený autorským zákonom. Prepis, šírenie alebo ďalšie sprístupňovanie tohto obsahu alebo jeho časti verejnosti, a to akýmkoľvek spôsobom, je bez predchádzajúceho súhlasu prevádzkovateľa zakázané.  Akékoľvek použitie častí alebo celku, najmä rozmnožovanie a šírenie textov a fotografií akýmkoľvek mechanickým alebo elektronickým spôsobom aj v inom než slovenskom jazyku je zakázané.

Používateľ sa zaväzuje nezverejňovať osobné údaje tretích osôb, ani šíriť klamlivé, či poplašné správy, ktoré by mohli inému spôsobiť škodu.

Nevyhnutnou podmienkou pre využívanie služieb na portáli www.tinron.sk je bezvýhradný a zrejmý súhlas užívateľa s týmito Podmienkami uskutočnením registrácie. V prípade, ak užívateľ s Podmienkami nesúhlasí, nie je oprávnený služby využívať.

Tieto Podmienky nadobúdajú platnosť dňom 1.1.2013    
 

 
Kontakt

Pre akékoľvek otázky, komentáre alebo pripomienky nás kontaktujte:
E-mail: tinron@tinron.sk