21.03.2019 / Štvrtok | Dnes má meniny: Blahoslav
 

Všeobecné obchodné podmienky - VOP

 TINRON, s.r.o.

 

Preambula

Vychádzajúc zo základných zásad obchodného práva a poctivých obchodných zvyklostí, v kontexte so základnými zásadami práva Európskej únie a medzinárodného práva, v záujme skvalitnenia služieb poskytovaných spoločnosťou TINRON s.r.o. a zamedzenia nekalých obchodných praktík, vydáva spoločnosť  TINRON s.r.o. tieto všeobecné obchodné podmienky:

 

Článok 1

Účel všeobecných obchodných podmienok

Účelom všeobecných obchodných podmienok (ďalej len „VOP“) je vytvorenie optimálnych obchodných  podmienok pri predaji výrobkov, tovarov a služieb spoločnosti TINRON s.r.o. tak, aby proces prevodu práva k produktom bol transparentný a aby sa zamedzilo vzniku akýmkoľvek sporom medzi  spoločnosťou TINRON s.r.o. a jej odberateľmi.

 

Článok 2

Predmet VOP

(1)  Predmetom zmluvného dojednania je obchodný tovar, služby, materiál, výrobky – prevažne výrobky zo železa, neželezných a farebných kovov.

(2)  Predmetom VOP je tiež vymedzenie práv a povinností spoločnosti a odberateľa vznikajúce pri predaji  výrobkov, tovarov a poskytnutí služieb spoločnosti, náležitostí dokumentov, ktoré súvisia s predajom  produktov a poskytnutím služieb, nakladanie s odpadom a vymedzenie alternatívneho riešenia sporov.

(3) Tieto obchodné podmienky sú neoddeliteľnou súčasťou každej zmluvy, rámcovej zmluvy, objednávky, cenovej ponuky a inej formy dohody či dohovoru uzatvorených medzi dodávajúcou spoločnosťou TINRON s.r.o. a kupujúcim resp. odberateľom.

(4)  Individuálne podmienky môžu byť upravované pre jednotlivých odberateľov Rámcovou zmluvou, ďalej "RZ", či inou zmluvou upravujúcou tieto všeobecné podmienky.

 

Článok 3

Vymedzenie základných pojmov

Na účely VOP sa rozumie

a) dodávateľom je spoločnosť TINRON s.r.o., Nová 5, 902 03  Pezinok, Slovenská republika, IČO: 35870770, IČ-DPH: SK2020249165, č.ú.: 0632477464/0900,  zapísanú  v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, oddiel Sro, vložka č. 30158/B.,

b) odberateľom je fyzická osoba alebo právnická osoba, ktorá vstupuje do obchodno-právneho vzťahu s dodávateľom,

c) produktom je výrobok, tovar alebo služba, ktorú je dodávateľ oprávnený poskytovať v zmysle svojej obchodnej činnosti 1 a ktorú dodávateľ odberateľovi poskytne,

d) právnym úkonom je prejav vôle odberateľa smerujúceho najmä k vzniku, zmene a zániku práv a povinností, ktoré právne predpisy s takýmto prejavom spájajú,

e) komunikáciou je ústny, písomný alebo elektronický prenos informácii medzi dodávateľom a odberateľom,

f) dokladmi sú ponuky, objednávky dodacie listy, faktúry, certifikáty, technické špecifikácie, technické dokumentácie, vyhlásenia o zhode a iné doklady na základe dohody medzi dodávateľom a odberateľom,

g) certifikátom je Certifikát vydaný príslušným orgánom, 

h) vyhláseniami o zhode je vyhlásenie dodávateľa o kvalite bezpečnosti svojich produktov,

i) odpadom je hnuteľná vec, ktorá vniká v procese výroby, ktorá je predmetom činnosti dodávateľa a dodávateľ sa jej zbavuje, chce sa jej zbaviť alebo je povinný sa jej zbaviť podľa osobitného predpisu 2.

j) jednotne účelovo objednaným materiálom, či tovarom sa nazýva časť dodávky – rozmerovo, či inak neštandardne modifikovanej, objednanej odberateľom pre konkrétny účel z titulu nepredajnosti inému odberateľovi, spravidla výrobky evidované všeobecnými sladovými kartami, alebo konkrétne produkty v neštandardnom prevedení, zušľachtení či balení.

 

1 Zákon Slovenskej Národnej rady č. 455/1991 Zb. o živnostenskom podnikaní (živnostenský zákon) v znení neskorších  predpisov

2 Zákon č. 223/2001 Z. z. o odpadoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov

 

Článok 4

Spracovanie osobných údajov

(1) Odberateľ ak je fyzickou osobou súhlasí so spracovaním svojich osobných údajov podľa osobitného predpisu 3, na účely obchodnej evidencie v rozsahu meno, priezvisko, adresa, kontaktný údaj  identifikačné číslo a daňové identifikačné číslo, ak boli pridelené, číslo účtu a názov peňažného ústavu, ktorého prostredníctvom sa uskutočňuje úhrada za produkt dodávateľa.

(2) Odberateľ ak je právnickou osobou súhlasí jeho zastúpenie so spracovaním svojich identifikačných údajov, na účely obchodnej evidencie v rozsahu obchodné meno, adresa, kontaktný údaj identifikačné číslo a daňové identifikačné číslo, číslo účtu a názov peňažného ústavu, ktorého prostredníctvom sa uskutočňuje úhrada za produkt dodávateľa, ako aj kontaktné údaje na zástupcov právneho subjektu v rozsahu meno, priezvisko, telefónny kontakt, adresa – dostupných z verejne prístupných zdrojov.

(3) Dodávateľ je oprávnený spracúvať osobné údaje podľa odseku 1 po dobu desiatich rokov. Ak po tejto dobe súhlas nie je obnovený, dodávateľ je povinný spracované osobné údaje zničiť.

(4)  Dodávateľ nesmie získané osobné údaje podľa odseku 1 poskytnúť iným osobám.

(5) Dodávateľ si vyhradzuje právo poskytnúť tretím osobám informácie o dôveryhodnosti obchodného partnera, obchodná činnosť, platobná disciplína, výška dlhu a pod.

(6) Ak osoba podľa odseku 1 odvolá svoj súhlas so spracovaním svojich osobných údajov, dodávateľ je povinný tieto údaje bez zbytočného odkladu zničiť. Odvolanie súhlasu so spracovaním osobných údajov sa musí urobiť písomne.

 

Článok 5

Obchodné tajomstvo

(1) Obchodné tajomstvo dodávateľa tvoria skutočnosti podľa osobitného predpisu 4, ako aj dokumenty v písomnej alebo elektronickej forme, ktoré sú ako obchodné tajomstvo označené alebo sú označené za dôverné.

(2) Nikto nesmie sprístupniť obchodné tajomstvo dodávateľa tretím osobám.

(3) Porušenie ustanovení o obchodnom tajomstve sa sankcionuje zmluvnou pokutou 3.000 €. Ustanovenia osobitného predpisu 4 týmto nie sú dotknuté.

 

Článok 6

Nakladanie s odpadom

(1) Objednávateľ bez súhlasu dodávateľa nie je oprávnený ponechať materiál určený za odpad v priestore dodávateľa, ak nie je dohodnuté inak.

(2) Dodávateľ je oprávnený od objednávateľa prevziať materiál podľa odseku 1, avšak v tom prípade je objednávateľ povinný uhradiť sumu za zabezpečenie nakladania s odpadom podľa dohodnutých  podmienok.

(3) Na účely tohto ustanovenia  sa rozumie činnosť pri ktorej výrobe, oprave alebo úprave produktu vzniká odpad.

(4) V ostatných prípadoch nakladanie s odpadom sa riadi podľa osobitného predpisu 2.

 

Článok 7

Environmentálne riziko

(1) Dodávateľ dbá o čistotu a poriadok životného prostredia, o zachovanie ekosystému, ako aj o jeho trvalo udržateľný rozvoj.

(2) Dodávateľ nezodpovedá za prípadné znečistenie alebo poškodenie životného prostredia odberateľom, ak toto znečistenie alebo poškodenie je následkom akejkoľvek činnosti odberateľa a jeho nakladaním s tovarom dodávateľa.

 

4 § 17 až 20, § 271 Obchodného zákonníka

3 § 7 ods. 4 písm. b) zákona č. 428/2002 Z. z. o ochrane osobných údajov

 

Článok 8

Zodpovednosť za škodu

Dodávateľ nezodpovedá za škodu, ak škoda nastala zavinením odberateľa, najmä neodbornou manipuláciou s produktom dodávateľa, jeho prepravou, inštaláciou, uložením či ponechaním, alebo nezlikvidovaním v zmysle osobitého predpisu 2. Taktiež dodávateľ nezodpovedá za škody vzniknuté na tovare či materiály, zle špecifikovanom odberateľom – vyhotovenie, množstvo, balenie a pod., nevhodným spôsobom objednaným, či inak na ňom spôsobenou škodou zavinenou odberateľom v mieste prevádzky dodávateľa či mimo nej.

 

Článok 9

Cena

(1)  Ceny za produkty dodávateľa sú určené podľa vstupných nákladov, cenníkov a rabatov, alebo na  základe osobitnej dohody, štandardne neobsahujú cenu za obaly a balné a dopravu.

(2)  Poskytnutý rabat je závislý od odberu odberateľa a vzájomnej spolupráce. Dodávateľ si vyhradzuje právo na zmeny rabatových, platobných a iných podmienok odberateľa bez predchádzajúceho upozornenia.

(3) Bankové poplatky alebo iné podobné poplatky, ktoré vzniknú v súvislosti s prevodom peňažných prostriedkov na účet dodávateľa znáša odberateľ.

 

Článok 10

Rokovanie o uzavretí zmluvy

Dohoda pri uzavieraní zmluvy medzi odberateľom a dodávateľom o tom, že určitá nepodstatná časť zmluvy sa medzi stranami dohodne dodatočne po jej uzavretí sa považuje za podmienku platnosti dohodnutej časti zmluvy. V tomto prípade chýbajúcu časť zmluvy určí osoba písomne určená medzi odberateľom a dodávateľom, ktorá je odborne a morálne spôsobilá takýto úkon urobiť.

 

Článok 11

Objednávka

(1) Objednávku odberateľ zašle v písomnej podobe, ktorú na písomnú žiadosť odberateľa dodávateľ potvrdí. Písomná forma objednávky je zachovaná aj vtedy, ak bola zaslaná prostredníctvom elektronickej siete, faxom, poštou, alebo doručená osobne.

(2) Objednávka musí obsahovať: - identifikáciu odberateľa v rozsahu obchodné meno, sídlo, IČO, DIČ a IČ-DPH, ak boli pridelené, kontakt na zástupcu odberateľa, - dátum vyhotovenia objednávky, - názov,  množstvo a druh produktu, - podmienky balenia produktu, ak ide o tovar - technickú špecifikáciu produktu, ak ide o tovar - prepravné podmienky.

(3) Objednávka v osobitných prípadoch nahrádza kúpno-predajnú zmluvu.

(4) Výrobky netypizovaných rozmerov, či inak modifikovaných v objednávke odberateľa, určené a objednané za jednotným účelom pre konkrétneho odberateľa, je odberateľ povinný tento materiál bezodkladne odobrať a uhradiť zaň predajnú cenu.

 

Článok 12

Dodanie produktu – tovaru, dodacie a prepravné podmienky

(1)  Ak nie je dohoda o čase plnenia a prepravy, je dodávateľ povinný splniť záväzok bez zbytočného odkladu.

(2)  Dodanie produktu sa spravidla uskutočňuje v priestoroch spoločnosti, najmä pokiaľ ide o tovar a je splnené jeho prevzatím na mieste (EXW) podľa všeobecne platných predpisov.

(3)  Ak sa dodávateľ a odberateľ dohodnú, možno produkt dodať aj v inom mieste, ktoré musí byť určené adresou alebo musí byť určiteľné všeobecnými zrozumiteľnými identifikačnými znakmi, a odberateľ zabezpečí vykládku a prebratie tovaru kompetentnou osobou v dohodnutom čase. Doprava sa vykonáva bežnými dopravnými prostriedkami.

(4)  Dodanie produktu - tovaru je uskutočnené odovzdaním poverenej osobe s tým, že zásielka je riadne označená do 3 prac dní od potvrdenia možného odberu. V prípade vlastnej dopravy, odovzdanie tovaru na sklade predávajúceho nastáva po preukázaní oprávnenosti k prevzatiu tovaru.

(5)  Tovar sa expeduje nebalený a prepravuje voľne uložený v prepravných priestoroch, pokiaľ nie je vopred dohodnuté inak – v krabiciach, fólii, uložený na paletách, či inak vhodne zabalený.

(6)  Ak ide o produkt – službu poskytnutú dodávateľom, termín dodania služby sa musí písomne určiť.

(7) Omeškanie predávajúceho nie je porušením zmluvných podmienok, pokiaľ dôjde k omeškaniu z dôvodov, ktorým nemohol zabrániť a ktoré sú nezávislé od jeho vôle. Uvedené omeškanie vylučuje zodpovednosť predávajúceho za škodu vzniknutú kupujúcemu omeškaním.

(8) Ak kupujúci neprevezme riadne objednaný tovar v požadovanom množstve a kvalite, nahradí predávajúcemu škodu, ktorá mu tým vznikla.

(9)  Obaly účtuje predávajúci ako súčasť tovaru alebo samostatne, obaly sú v nevratné.

 

Článok 13

Prevod vlastníckeho práva

(1) Vlastnícke právo k produktu – tovaru dodávateľa prechádza na odberateľa jeho úplným zaplatením. Nároky z omeškania dlžníka podľa osobitného predpisu týmto nie sú dotknuté. Tak ako aj náhrada škody za vrátený tovar poškodený, znehodnotený alebo inak neúplný.

(2) Pokiaľ odberateľ poverí na prevzatie tovaru tretiu osobu (externého pracovníka, dopravcu a pod.), stáva sa táto osoba poverená zákazníkom a kompetentná k tomuto prevzatiu. Odberateľ je povinný  túto osobu náležite poučiť ako tovar prevziať a preniesť na ňu zodpovednosť za toto prevzatie. Dodatočné reklamácie týkajúce sa množstva, kvality a typu dodávky, nebudú po takomto prevzatí uznané a prevod vlastníckych práv tým nie je nijako dotknuté.

 

Článok 14

Akosť

(1) Akosť produktu je určená výrobcom, výkresovou dokumentáciou, technicko-obchodnými podmienkami alebo plánmi kvality. Akosť je dodržiavaná v zmysle štandardných výrobných kvalít výrobcu.

(2) Dodávateľ je povinný odberateľovi dodať produkt v dohodnutej akosti, množstve a cene. Taktiež dodávateľ je povinný kontrolovať akosť produktov prípadne proces výroby.

(3) Všetky zmeny týkajúce sa akosti produktov musia byť odberateľom odsúhlasené.

(4) Dodávateľ nezodpovedá za vady na tovare podľa č.11 bod (4), ktoré vznikli v dôsledku skladovania neodobratého tovaru v dohodnutej lehote odberu.

(5) Ak produkt dodávateľa nie je v dohodnutej akosti podľa odseku 1 má produkt vady. Na vady podľa tohto odseku sa použije osobitný predpis 5 primerane.

(6)  Všetky odchýlky od technických podmienok a parametrov výrobkov je potrebné prerokovať s výrobcom. Výrobca si vyhradzuje právo na technické zmeny a ceny výrobkov a nie je povinný túto zmenu dopredu oznamovať odberateľom a nie je možné ich reklamovať.

 

Článok 15

Montáž, údržba a skladovanie po dodaní

Montáž výrobkov je realizovaná podľa všeobecne platných noriem a predpisov pre montáž VZT prvkov a zariadení. Údržba výrobkov závisí od typu prostredia, v ktorom sú namontované a používané. Pri inom a farebnom, či materiálovom vyhotovení je potrebné realizovať údržbu a starostlivosť podľa životnosti použitých materiálov. Výrobky určené do interiéru je potrebné skladovať v krytých a suchých priestoroch, čo sa odporúča pre všetky výrobky.

 

Článok 16

Nebezpečenstvo škody

Nebezpečenstvo škody na produkte – tovare prechádza na odberateľa okamihom prevzatia produktu. Právo na náhradu škody vzniknutú dodávateľovi na jeho majetku (po dobu úplného uhradenia za tovar) tým nie je dotknuté. V prípade takto vzniknutej škody má dodávateľ právo odmietnuť reklamačné konanie.

 

Článok 17

Záruka za akosť

(1)  Dodávateľ poskytuje záruku za akosť produktu – tovaru po dobu 24 mesiacov odo dňa prechodu nebezpečenstva škody na odberateľa, resp. odo dňa prevzatia tovaru, pri dodržaní prepravných, skladovacích, montážnych a manipulačných podmienok.

(2)  Záručným listom sa bežne rozumie vystavený dodací list, faktúra s dokladom o úhrade za predmetný tovar.

(3)  Ak zo zmluvy uzatvorenej medzi dodávateľom a odberateľom nevyplýva prevzatie záväzku zo záruky, dodávateľ na požiadanie odberateľa vydá záručný list.

(4)  V prípade, že na produkt - tovar neprešlo vlastnícke právo na odberateľa, je možné produkt – tovar len vrátiť, a to v takom stave, v akom ho odberateľ odobral.

(5)  Dodávateľ neberie záruku za materiál jednotne účelovo objednaný odberateľom, neprebratý v lehote odberu 10 pracovných dní od upovedomenia o možnosti odberu, na ktorý môžu mať vplyv poveternostné podmienky a nie je pri ňom možnosť dlhodobého skladovania.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   .

 

Článok 18

Reklamácia produktu

(1) Vady tovaru, ktoré možno zistiť v rámci kontroly akosti, či správnosti je odberateľ povinný oznámiť dodávateľovi do 7 dní odo dňa prechodu nebezpečenstva škody na produkte - tovare písomnou formou (ďalej len „reklamácia“), inak sa na vadu tovaru neprihliada. Množstevné rozdiely je odberateľ povinný reklamovať bezprostredne po prevzatí tovaru, inak sa na tento rozdiel neprihliada.

(2)  K reklamácii je dodávateľ povinný písomne sa vyjadriť do 30 dní odo dňa obdržania reklamácie.

Reklamačný poriadok dodávateľa sa uplatní primerane.

(3)  Za poškodenie produktu – tovaru, vzniknutého počas prepravy odberateľa predávajúci nezodpovedá.

(4)  Za poškodenie tovaru či materiálu vzniknuté vinou odberateľa špecifikované v týchto VOP dodávateľ nezodpovedá.

(5)  Reklamovaný tovar je odberateľ povinný vrátiť dodávateľovi na vlastné náklady do sídla spoločnosti na reklamačné oddelenie, aby mohla byť posúdená miera a oprávnenosť reklamácie v stave akom ho od dodávateľa odobral.

(6)  Použitý alebo inak poškodený produkt odberateľom nie je možné reklamovať.

(7)  Reklamovanie odobratých produktov v zmysle objednávky špecifikovanej odberateľom, alebo produktov vyhotovených v štandardnom prevedení riadne nevyšpecifikovaných objednávkou, nie je prípustné.

(8)  Vrátenie produktov je možné len pri typoch, ktoré sú charakterizované ako bežné a ďalej predajné, vrátené v pôvodnom stave bez poškodenia či predošlého použitia a to len za polovicu jeho predajnej hodnoty odobraté chybou či požadovanou zákazníka. Dodávateľ nie je povinný tejto žiadosti vrátenia produktov vyhovieť.  

 

5 § 422 až 428 Obchodného zákonníka odberateľom dodávateľ nezodpovedá.

 

Článok 19

Platobné podmienky

(1)    Predávajúci si vyhradzuje právo určiť kupujúcemu spôsob platby za obchodný produkt.  

(2)    Úhrada za produkt dodávateľa sa uskutočňuje hotovostným alebo bezhotovostným spôsobom.

(3)    Právo fakturovať kúpnu cenu kupujúcemu vzniká dňom dodania tovaru.

(4)    Hotovostný spôsob úhrady za produkt dodávateľa odberateľ uskutoční do pokladne dodávateľa. Dodávateľ je povinný o prijatí úhrady vydať doklad podľa osobitných predpisov 6. Úhrada sa realizuje na základe dodávateľom vyhotovenej faktúry a dodacieho listu

(5)    Bezhotovostným prevodom sa  uskutoční úhrada za produkt pripísaním sumy na účet dodávateľa.  Bezhotovostný prevod sa realizuje na základe dodávateľom vyhotovenej faktúry a dodacieho listu.

(6)    Faktúra vyhotovená dodávateľom obsahuje údaje podľa osobitného predpisu 7, číslo objednávky odberateľa, číslo dodacieho listu, cenu dopravy prípadne poštovného, dátum splatnosti, pečiatku a podpis zodpovednej osoby.

(7)    Prvý odber možno uskutočniť po platbe na predfaktúru, alebo v hotovosti pri odbere.  Splatnosť faktúry je štandardne 14 dní, ak sa dodávateľ a odberateľ nedohodli inak. Pri väčšom objeme splatnosť 21-30 kalendárnych dní, alebo podľa individuálnej dohody s dodávateľom. Pri čiastkach do 200.-€ s DPH je predávajúci oprávnení žiadať úhradu za tovar v hotovosti pri odbere. V prípadoch výroby neštandardných výrobkov, alebo výrobkov z neštandardných materiálov je výrobca oprávnený požadovať zálohu v plnej výške.

(8)    Oprávnené námietky voči platobnému dokladu je kupujúci oprávnený do 15 dní odo dňa jeho doručenia.

(9)    Odberateľ je povinný uskutočniť úhradu faktúry v takom časovom predstihu, aby úhrada za produkt bola na účte dodávateľa najneskôr v deň splatnosti faktúry. Ak tento deň pripadne na sobotu, nedeľu, sviatok alebo deň pracovného pokoja, za deň úhrady faktúry sa považuje nasledujúci pracovný deň.

(10) V prípade neuhradenia faktúr v lehote splatnosti je predávajúci oprávnený neakceptovať ďalšie objednávky kupujúceho až do úplného splatenia dlžnej sumy.

(11) V prípade omeškania zaplatenia kúpnej ceny alebo jej časti je predávajúci oprávnený uplatniť voči kupujúcemu úrok z omeškania vo výške 0,05% z dlžnej sumy za každý deň omeškania.

(12) Vlastnícke právo k tovaru prechádza na kupujúceho až úplným zaplatením kúpnej ceny.

 

6 Napr. zákon č. 431/2002 Z. z. o účtovníctve v znení neskorších predpisov, zákon č. 222/2004 Z. z. o dani z pridanej hodnoty, Vyhláška Ministerstva financií Slovenskej republiky č. 55/1994 Z. z. o spôsobe vedenia evidencie tržieb elektronickou registračnou pokladnicou

7 § 71 až 73 zákona č. 222/2004 Z. z. o dani z pridanej hodnoty

 

Článok 20

Sprievodný doklad

(1) Povinným sprievodným dokladom k produktu je dodací list. Dodací list musí obsahovať: - úplné označenie objednávky odberateľa, - dátum odoslania alebo prevzatia produktu, - údaj o počte produktu; prípadne údaj o počte produktu v zásielke, jeho označenie a druh, spôsob dopravy, názov dopravcu a evidenčné číslo dopravného prostriedku.

(2) Povinný sprievodný doklad môže byť doplnený o ďalšie doklady najmä technickú špecifikáciu, náčrty, nákresy, výkresy, výpisy, fotokópie.

 

Článok 21

Skladovanie produktu – tovaru

(1) Dodávateľ je oprávnený odberateľovi účtovať za každý začatý deň skladné po uplynutí 10 pracovných dní odo dňa oznámenia o možnosti prevzatia objednaného produktu.

(2) Oznámenie o možnosti odberu tovaru prebieha elektronickou alebo telefonickou formou.

(3) Skladné podľa odseku (1) tohto článku je stanovené v sume 0,50.-€ do 50kg/150.-€,  1,00.-€ do 100kg/300.-€,  2,00.-€ do 200kg/600.-€ a 4,00.-€ nad 200kg/600.-€ za každý produkt a každý deň uskladnenia. Prípadne za ucelenú objednávku/zákazku 5,00.-€ do 500kg/1500.-€, 10,00.-€ do 1000kg/3000.-€, 20,00€ do 2000kg/6000.-€, 40,00.-€ nad 2000kg/6000.-€ za každý deň uskladnenia.

 

Článok 22

Doprava

(1) Odberateľ si zabezpečuje na vlastné náklady dopravu tovaru z prevádzky výrobcu - TINRON, s.r.o., Nová 5, 902 03 Pezinok v čase 7:30-15:30, vhodnú podľa druhu a povahy odoberaného tovaru.

(2) Dodávateľ na požiadanie a náklady odberateľa zabezpečí vhodnú formu dopravy produktu – tovaru, ak sa dodávateľ a odberateľ nedohodli inak, vlastnou alebo externou dopravou.

(3) Dodávka sa uskutočňuje štandardne nebalená a voľne uložená, v balenej forme len na požiadanie a trovy odberateľa s vpred dohodnutým typom a druhom balenia.

 

Článok 23

Odstúpenie od zmluvy

(1) Odberateľ je oprávnený odstúpiť od zmluvného záväzku, ak dodávateľ nesplní svoj záväzok dodať tovar riadne a včas odo dňa prevzatia objednávky dodávateľom, resp. omeškania o viac ako 5 prac. dní po potvrdenom termíne dodania.

(2) Dodávateľ je oprávnený odstúpiť od zmluvného vzťahu pre nedodržaní obchodných podmienok, alebo z presvedčenia, že by tak mohol poškodiť seba alebo svoje dobré meno. Na základe týchto skutočností je oprávnený neprijať objednávku.

 

Článok 24

Jazyk a výber práva

Výklad týchto všeobecne obchodných podmienok sa posudzuje podľa slovenského jazyka a slovenského právneho poriadku.

 

Článok 25

Arbitrážna klauzula

Všetky spory, ktoré vzniknú z obchodno-právneho vzťahu medzi dodávateľom a odberateľom budú  riešené s konečnou platnosťou podľa predpisov Okresného súdu v Pezinku v zmysle práva Slovenskej republiky. Strany sa podriadia rozhodnutiu tohto súdu.

 

Článok 26

Registrácia a užívanie výhod

Predávajúci využíva k skvalitneniu služieb elektronické služby prostredníctvom svojej webovej stránky www.tinron.sk, kde je možné registrovať sa ako partner a tak využívať tieto služby – prístup k informáciám citlivej povahy, aktuálne informácie, prístup k formulárom, elektronické dopyty, elektronické objednávky, skladové zásoby, stav objednávky, individuálne rabaty a podmienky, údaje o neuhradených faktúrach, a pod. podľa typu registrácie.  Dodávateľ si vyhradzuje právo za účelom uchovania týchto informácií alebo iných dôvodov kupujúceho neregistrovať – odmietnutie registrácie, alebo registrovať podmienečne, prípadne pri nedodržaní obchodných či iných podmienok obmedziť prístup, alebo zrušiť registráciu. Úpravu tohto článku nahrádzajú a dopĺňajú „Registračné podmienky“.

 

Článok 27

Záverečné ustanovenie

(1)  Akékoľvek predchádzajúce dohody alebo vyhlásenia uskutočnené medzi obchodnými partnermi sa nahrádzajú týmito všeobecnými obchodnými podmienkami.

(2)  Obchodní partneri sa okamžite písomne informujú o zmenách v živnostenskom alebo obchodnom registri, začatia likvidácie, konkurzného alebo iného konania.

(3)  Všetky odchýlky od technických podmienok a parametrov výrobkov je potrebné prerokovať s výrobcom. Výrobca si vyhradzuje právo na technické zmeny a ceny výrobkov, túto zmenu nie je povinný dopredu oznamovať odberateľom.

(4)  V prípade, ak akékoľvek ustanovenie týchto VOP stratí platnosť, ostatné ustanovenia zostávajú nedotknuté.

(5)  Nezaplatenie tovaru je hodnotené ako závažné porušenie obchodných podmienok a hodnotené ako krádež, neoprávnené obohatenie sa na cudzej veci, podvod v zmysle trestného práva Slovenskej republiky.

(6)  Tieto všeobecné obchodné podmienky a dopĺňajú „Všeobecné ustanovenia“ spoločnosti TINRON s.r.o. uvádzané v technických podkladoch či iných dokumentoch spoločnosti.

(7)  Zaslaním objednávky odberateľ potvrdzuje svoj súhlas s týmito všeobecnými obchodnými podmienkami.

(8)  Tieto VOP nadobúdajú účinnosť 01.01.2016.

Súbory na stiahnutie

 
Kontakt

Pre akékoľvek otázky, komentáre alebo pripomienky nás kontaktujte:
E-mail: tinron@tinron.sk